Diller

Komisyonlar

Komisyonun Adı

Komisyonun Görevleri

Komisyon Üyeleri

Eğitim ve Müfredat Planlama Komisyonu

1.    Bölüm programındaki derslere ilişkin “Ders Özeti” formlarının hazırlanması ve bu formların dönem başında ve sonunda diğer dokümanlarla birlikte incelenerek görüş bildirilmesi

2.    Programa dâhil edilecek veya çıkarılacak ders ve araçlarla ilgili öneriler geliştirilmesi

3.    Etkin öğretim tekniklerinin araştırılması ve bunları bölüm öğretim elemanlarına aktarılması

4. Açılacak derslerle ilgili gerekli tanımlamaların OBS'ye tanımlanması

Prof. Dr. Muammer GÖKBULUT

Prof. Dr. Hanifi GÜLDEMİR

Prof. Dr. Servet TUNCER

Doç. Dr. Mehmet GEDİKPINAR

Dr.Öğr. Üyesi Zeynep Bala DURANAY

Birim Risk Yönetimi ve Stratejik Planlama Koordinatörlüğü

     1. Stratejik Planın hazırlanması

     2. Birim risklerinin belirlenmesi

Doç. Dr. Erkan DENİZ

Arş. Gör. Orhan ATİLA

Arş. Gör. Ahmet TOP

Özer ÖZKAN

    Sosyal Etkinlikler

1.    Yeni öğrenciler için tanıtım ve uyum etkinlikleri düzenlenmesi

2.  Mezuniyet törenlerinin organizasyonu

3.    Bölüm etkinliklerinin ve güncel konuların Bölüm panolarında ve web sayfamızda duyurulması

4.    Öğrencilere burs temin edilmesi.

Doç. Dr. Çetin GENÇER

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Bala DURANAY

Arş. Gör. Orhan ATİLA

Arş. Gör. Ahmet TOP

Staj ve İş Yeri Eğitimi

Komisyonu

1.    Kamu ve özel sektörden, bölüme uygun staj ve işyeri eğitimi yerlerinin belirlenmesi

2.    Öğrencilerin stajlarını ve işyeri eğitimlerini, program beklentileri doğrultusunda yapmalarını sağlayacak şekilde, çalışma esaslarının hazırlanması

3.    “Staj ve İşyeri Eğitimi Yönergesi” ne uygun olarak, öğrencilerin; pratik çalışma defterleri ile raporlarının ve sicil fişlerinin incelenmesi, yaptıkları çalışmaları sözlü olarak sunmaları ve staj ve işyeri eğitimlerinin değerlendirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması

4.    Staj ve işyeri eğitimlerinin değerlendirme sonuçlarının öğrenci işlerine iletilmek üzere Bölüm Başkanlığına bildirilmesi

 

Prof. Dr. Abdulkadir ŞENGÜR

Prof. Dr. Hüseyin ALTUN

Arş. Gör. Dr. Güllü BOZTAŞ

 

İntibak

Komisyonu

1.    Bölüme yatay geçişle gelen öğrencilerin intibaklarının yapılması

2.    Bölüme dikey geçişle gelen öğrencilerin intibaklarının yapılması

3.    Çift anadal ve yandal öğrencilerinin programlarının yapılması

4.    LLP-Erasmus Programı öğrencilerinin, ders denkliği ve intibak programlarının hazırlanması

5.    Farabi Programı öğrencilerinin, ders denkliği ve intibak programlarının hazırlanması

Prof. Dr. Zafer AYDOĞMUŞ

Doç. Dr. Erkan DENİZ

Arş. Gör. Ahmet TOP

Arş. Gör. Orhan ATİLA

Eğitim-öğretim ve Sınav Koordinatörlüğü

   1. Ders programlarının hazırlanması

    2. Sınav Programlarının hazırlanması

    3. OBS ders programları ve sınav  tanımlamalarının yapılması

Prof. Dr. Hanifi GÜLDEMİR

Arş. Gör. Neslihan PİRİNÇÇi

Arş. Gör. Dr. Güllü BOZTAŞ

ECTS,  Erasmus, Farabi  ve Dış İlişkiler Komisyonu

1.     Erasmnus programındaki öğrencilerle ilgili işlemleri takip etmek,

2.     Erasmus işlemlerini zamanında yapılmasını sağlamak

3.     Yurt dışındaki üniversitelerle Erasmus anlaşmaları yapmak için gerekli girişimlerde bulunmak, yapılmış anlaşmaları güncellemek

4.     Dönen öğrencilerin Transkript intibaklarını yapmak

5.   Kurumumuzun Avrupa kredi transfer sisteminde yer alabilmesi için ders planlarının ECTS kredilerinin hazırlanması ve gerekli hallerde yenilenmesi.

Doç. Dr. Çetin GENCER

Doç. Dr. Erkan DENİZ

Doktora Yeterlilik Komitesi

    1. Sınavların koordine edilmesi

    2. Sınav jürilerin belirlenmesi

    3. Sınavın sonuçlandırılması

Prof. Dr. Hanifi GÜLDEMİR

Prof. Dr. Hüseyin ALTUN

Prof. Dr. Servet TUNCER

Prof. Dr. Zafer AYDOĞMUŞ

Doç. Dr. Melih C. İNCE

 

Türkçe