Diller

Genel Bilgi

Bölüm Hakkında

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği hızla gelişen bir mühendislik dalıdır. Bölümün eğitim programı, bu hızlı değişime uyum sağlayarak, yeni teknolojik gelişmeleri takip edebilen, uygulayan ve geliştiren, liderlik ve yaratıcılık vasıflarına sahip mühendisler yetiştirecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisligi Bölümü; temel mühendislik kavramları, elektrik ve elektronik devre ve sistemlerin tasarım ve analizi, haberleşme sistemleri, elektrik tesisleri, elektrik makinaları, kontrol ve otomasyon sistemleri ile bunların endüstriyel problemlerinin çözümleri konularında egitim-ögretim vermektedir.

Bölüm mezunları elektrik tesisleri, elektrik makinaları, elektronik ve haberleşme konularında tasarım ve analiz yeteneğinin yanı sıra, endüstriyel otomasyon ve kontrol konularında bilgi ve beceri kazanmaktadırlar.

Uygulama ağırlıklı eğitim-öğretim veriyor olması ve 20 iş günlük ikinci sınıf ve 20 işgünlük üçüncü sınıf sonrası yaz stajlarına ilaveten bir yarıyıl süresince öğrencilerimizin işyeri eğitimi alma zorunluluklarının bulunması Mühendislik Fakülteleri bünyesindeki Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinden temel farkı oluşturmaktadır.

Bölümümüz, elektrik ve elektronik mühendisliği disiplininde uzmanlık kazanan, tasarım, gerçekleme ve uygulama sürecini denetleyebilen ve yönlendirebilen, gereksinim duyulan bilgiyi alıp kullanabilen, ürün geliştirme sürecine aktarabilecek ve özellikle bu bilgiyi uygulamaya dökebilecek nitelikte elektrik ve elektronik mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nin Teknolojik Gelişmeler İçindeki Yeri

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği çağımızda teknolojinin hızla ilerlemesi sonucu değişen pazar koşulları ve müşteri beklentileri ile ortaya çıkan çok disiplinli ve tümleşik bir mühendislik dalıdır. İçinde bulunduğumuz bilgi çağı, ürün geliştirme sürecinde ve dolayısıyla endüstride yapay zeka, otomasyon, kontrol ve robot teknolojilerinin kullanıldığı, akıllı ürünlerin/sistemlerin giderek artan bir oranda tercih edildiği bir yöne doğru gitmektedir.

İstihdam Durumu

Mezunların istihdamı: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği’nin uygulama alanları her geçen gün genişlemekte ve buna paralel olarak elektronik ve otomasyon sektöründe nitelikli elemana olan ihtiyaç hızla artmaktadır. Bölüm mezunlarının Savunma sanayi, Kablolu veya mobil haberleşme sistemleri, Kontrol ve kumanda sistemleri, Robotik, Otomasyon, Yer ve uydu sistemleri, Yüksek enerji sistemleri,  Araç elektrik altyapısının tasarımı ve uygulanması, Tıpta kullanılan elektronik sistemlerin tasarımı, uygulanması, test edilmesi, kalibrasyonu, Bilgi iletimi ve dağıtımıyla ilgili sistemlerin gerçekleştirilmesi, geliştirilmesi, işletilmesi ve teknolojinin tasarım, gerçekleştirme ve uygulama gerektiren tüm alanlarda iş bulma olanakları vardır.

Mezun Olabilmek İçin Gerekli Koşullar

Eğitim-Öğretim süresi, 4 yıl veya 8 yarıyıldır. Bu süre içerisinde toplam 164 kredilik dersin yani en az 240 AKTS ‘nin başarıyla sağlanması gerekmektedir. 8 yarıyıllık eğitim-öğretim sürecinde öğrenci, 7. veya 8. yarıyılda İşyeri Eğitimi görecektir. Yine bu süre içerisinde öğrenciler 1 adet (20 iş günü) alan stajı ve 1 adet (20 iş günü ) işletme organizasyon stajı yapacaklardır.

Staj Çalışmaları ve İşyeri Eğitimi

Öğrencilerin öğrenimleri esnasındaki kazanımlarının, laboratuar uygulamaları ve gerçek iş yeri uygulamaları ile pekiştirilmesi için yapılan bir eğitimi tamamlama faaliyeti olarak staj yapmaları gerekmektedir. Staj uygulamalarında mesleki alan dışında, iş yeri görgüsü - disiplini v.b. kazanımların da elde edilmesi beklenmektedir. Öğrenciler, teknolojik gelişmeleri tanımaları, uygulama becerilerini geliştirmeleri ve yönetim deneyimini kazanmaları amacıyla, uygun görülen tesis, fabrika veya şirketlerin ilgili birimlerinde; 1 adet (20 iş günü) alan stajı ve 1 adet (20 iş günü ) işletme organizasyon stajı olmak üzere 40 iş günü staj yapma zorunlulukları ve bu stajlara ilaveten 7. veya 8. Yarıyıl süresince işyeri eğitimi tamamlamaları gerekmektedir.

Tarihçesi

Teknoloji Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 2009 yılında kurulmuş olup, 2012 yılında lisans eğitimine başlamıştır. Bölümümüz ilk mezunlarını 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında vermiştir. Bölümümüzün sadece örgün öğretim programı mevcuttur. Bu programa her yıl 30 öğrenci kayıt yaptırmaktadır.

Bölümümüz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının açılması teklifi 15.08.2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 08.10.2009 tarihli  Yükseköğretim Genel Kurul Kararı dikkate alınarak, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği'nin 4.ve 7. maddeleri uyarınca ilgili programların açılması uygun görülmüştür. Bölümümüzde Yüksek Lisans ve Doktora programları 2013 yılında açılmış olup, 2013-2014 Bahar yarıyılından itibaren lisansüstü öğrenci alımına başlanmıştır. Eğitim ve Öğretim 14 Akademik Personel ile devam ettirilmektedir.

Misyon ve Vizyonu

Hedef (Vizyonu)

Bilgi temelli teknoloji üretimini hedefleyen yüksek kalitede eğitim, tanınmış üniversitelerdeki eşdeğerleri ile rekabet edebilen, bir Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü haline gelmektir.

Amaç (Misyonu)

Elektrik-Elektronik mühendisliği alanında bilgi ve beceriler ile donatılmış, kendisini sürekli yenileyen, analiz ve sentez yapabilen, girişimci, sorgulayıcı, evrensel değerlere duyarlı, takım çalışmasına yatkın, ülkenin gereksinimlerine cevap verebilecek, uluslararası düzeyde bilgi birikimine ve deneyimine sahip, mühendisler yetiştiren ve bilimsel araştırma, teknoloji geliştirme çalışmalarına öncülük eden bir mühendislik bölümü olmak.

 

Türkçe