Diller

Ders İçerikleri

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

ELEKTRİK ve ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM DERS İÇERİKLERİ

 

EET-501 Yüksek Lisans Semineri

Anabilim dalı ile ilgili danışmanın belirleyeceği bir konuda yüksek lisans seminer çalışması yapılacaktır.

 

EET-502 Doktora Semineri

Anabilim dalı ile ilgili danışmanın belirleyeceği bir konuda doktora seminer çalışması yapılacaktır.

 

EET-503 İleri Programlama Teknikleri          

Algoritmalar. Kümeler. Seriler. İkili sayı dallanmaları. Fonksiyonlar. Tekrarlamalı işlemler. Veri analizi, sıralama ve arama problemleri. Bir programlama dili ile yukarıdaki algoritmaların gerçekleştirilmesi ve problemlerin çözümü. İleri programlama tasarımları ve teknikleri. Paralel programlama tekniklerine giriş.

 

EET-504 Teknik Matematik    

Koordinat sistemlerinde vektör alanları. Optimizasyon problemleri. Gren, Stoke, ve ıraksama teoremleri. Karmaşık değerli fonksiyonlar. Türev ve yüzey integrasyonu. Cauchy teoremi, Taylor ve Laurent serileri. Gerçek ve karmaşık vektör uzayları. Doğrusal dönüşümler. Köşegen hale getirme. Kanonik ve kuadratik formlar. Diferansiyel denklemlerin sınır değer problemleri. Özel diferansiyel denklemler ve çözümleri. Uygulamalı matematikte problemler, yöntemler ve sistemlerin modellenmesi

 

EET-505 Akıllı Sistemler      

Öğrenme kavramı ve akıllı sistem. Karar ağaçları. Yapay sinir ağları. Değerlendirme hipotezleri. Bayes öğrenme teorisi. Hesapsal öğrenme teorisi. Örnek tabanlı öğrenme. Genetik algoritmalar. Kural kümesi tabanlı öğrenme. Fuzzy küme teorisi, Kural tabanlı denetim, Bulanık mantık denetimi ve uygulamaları. Analitik öğrenme. Birleşimsel tümevarımlar. Takviyeli öğrenme.

 

EET-506 İşaret Kestirimi      

Temel kavramlar. Parametrik olmayan yöntemler (FFT, STFT, vs.). Parametrik yöntemler (AR, MA, ARMA modelleme). Uzaysal yöntemler (MUSIC, MIN-NORM, ESPRIT, vs.). Uyarlamalı spektral kestirim yöntemler. Yüksek dereceli istatistiksel analiz. Zaman – frekans analizleri. Çok ölçekli analiz (Dalgacık Dönüşümleri).

 

EET-507 İşaret İşleme için Matematiksel Metotlar            

Vektör uzayları, alt-uzaylar ve normlar, temel matris işlemleri, özmatris ayrışımı, tekil değer ayrışımı, LU faktorizasyonu, Cholesky faktorizasyonu, en küçük kareler, QR ayrışımı, Toeplitz matrisleri, Kronecker işlemleri ve vektör operatörleri.

 

EET-508 Radar İşaretleri ve İşlenmesi                

Radar sistemlerinin esasları. Radar türleri ve işaret modelleri. Dalga şekilleri. Örnekleme ve kuvantalama. Tahmin. Dağınık filtreleme. Mikrodalga görüntüleme kavramı. Görüntülü radar. Uyarlamalı hedef bölge–zaman analizi.  Hedef izleme.

                                                                                                                                                                                           

EET-509 Mobil Hücresel Haberleşme                  

Hücresel mobil sistemlere giriş. Hücresel radyo sistemlerinin bileşenleri. Analog sistemlerin özellikleri. Hücresel bazda işaret trafiği. Hücresel yer antenleri ve mobil antenler. Frekans yönetimi ve kanal atama. İşletim teknikleri ve teknolojileri. Anahtarlama ve işaret trafiği. Veri bağlantıları ve mikro dalgalar. Sistem değerlendirme. Sayısal hücre sistemleri. Akıllı hücre kavramı ve uygulamaları. Kablosuz iletişim için akıllı ağ.

 

EET-510 Ses İşleme                                                  

İnsan-makina iletişimi. Ses modelleri ve gösterimi. Ses sentezi. Ses kodlama. Ses tanıma.  Dinamik zaman bükülümü ve gizli Markow modelleri. Ses işleme için sinir ağları. Ses iyileştirme.

 

EET-511 İstatistiksel İşaret İşleme                 

Temel olasılık teorisi, Olasılık aksiyomları, koşullu olasılık, beklenti ve varyans, Rasgele değişkenlerin fonksiyonları, çok boyutlu Gauss dağılımı.Yakınsama, rasgele değişkenlerin toplamlarına ilişkin limit teoremleri, Kestirim, en büyük olabilirlik, Rasgele süreç tanımı, otokorelasyon fonksiyonları, bazı özel rasgele süreçler, geniş anlamda durağan rasgele süreçler, spektrumsal gösterim, ARMA süreçleri, rasgele sinyallerin lineer sistemlerle işlenmesi ve analizi, çapraz korelasyon ve çapraz spektrum, en iyi lineer sistemler, Klasik spektrum kestirimi, pencereleme ve frekans çözünürlüğü, Welch veBlackman-Tukey metodları, en iyi lineer sistemler, öngörü, filtreleme ve yumuşatma, Wiener filtresi.

 

EET-512 Bilgisayarlı Haberleşme Sistemleri         

Ağ haberleşme yöntemleri ve topolojisi. Ağ planlamasında yönetim ve emniyet. Ağ seçimi. Ağ haberleşme protokolleri. ATM, FR, ADSL, PSTN, B-ISDN, LL vb. teknolojiler. Dizin, program ve kullanıcı yönetimi.

 

EET-513 İleri Yapay Zeka                         

Poblem çözme yöntemleri, pratik yollar, sebep ve bilgi temsili. Hedefe yönlendirilmiş sistemler. Doğal dilleri anlama programları, tanıma ve guruplama, yapay görünüm sistemleri.

 

EET-514 Sayısal Hesaplama Yöntemleri        

Doğrusal ve doğrusal olmayan sistemlerde klasik problemlerin ve optimizasyon problemlerinin çözümü için sayısal algoritma analizi. Sayısal analiz yazılımlarını test edilmesi. Karşılaştırılması ve yazılması

 

EET-515 Bilgisayarlı Grafik ve Animasyon          

Bilgisayar grafiklerinin prensipleri, problem çözmede etkileşimli grafiksel metotlar. Çeşitli gösterim cihazları için grafiksel araçların kullanımı ve geliştirilmesi. Çeşitli grafik donanımlarının incelenmesi. İki ve üç boyutlu nesne modelleme ve gölgelendirme teknikleri. Eğri oluşturma ve nesne modellemeye uyarlama.

 

EET-516 Dalgacık Teorisi ve Uygulamaları      

Temel matematiksel kavramlar, sinyallerin sınıflandırılması, Fourier analizi, Zaman-Frekans analizi, Sürekli Dalgacık dönüşümleri, Çok Çözünürlüklü analiz, Ayrık Dalgacık dönüşümleri.

 

EET-517 Kablosuz Algılayıcı Ağlar                   

Kablosuz Algılayıcı Ağlarda (KAA) Ticari ve Bilimsel Uygulamalar, Temel Algılayıcı Ağ Teknolojileri, KAA Düğüm yapısı, KAA’ların uygulama alanları, KAA katmanlı ağ yapısı, KAA’lar için geliştirilen ortam erişim ve yönlendirme protokolleri, KAA’larda veri toplama, KAA’larda Güvenlik, KAA’ların modellen-mesi ve benzetimi.

 

EET-518 Mikroelektronik                            

Mikroelektronik teknolojisinde üretim teknikleri ve tümdevre yarıiletken teknolojisi için sınırları. Planer teknoloji. Mikro-litografi. İnce filmler; buharlaştırma, tozutma ve kimyasal buhardan yoğuşturma teknikleri. Silisyumun ısıl oksitlenmesi. Kalkılama yöntemleri; difüzyon, iyon ekleme ve epitaksi. Tümdevrede diyot, transistör ve direnç elemanlarının gerçekleştirilmesi. MOS tümdevre üretim teknolojisi. VLSI teknolojisinin temelleri. VLSI sistemler ve uygulamaları. VLSI teknolojisinde elektrostatik problemi.

 

EET-519 Robotik Sistemler               

Robotik sistemlere giriş, robotlarda eksenler, robot çeşitleri, robotlarda tutucular ve sınırlayıcılar, işletim ve bakım, robotların programlanması.

 

EET-520 Kontrol Sistemlerinin Analizi ve Tasarımı           

Köklerin yer eğrisinden yararlanarak bir sistem için PID kontrolör ve Faz ileri-Geri kompansatör seçimi ve tasarımı. Frekans cevabı yöntemleri ile kontrol sistemlerinin analiz ve tasarımı. Durum uzayında kontrol sistemlerinin analizi. Kontrol edilebilirlik ve gözlenebilirlik. Sistemlerin faz yörüngeleri ve Liapunov karalılık analizi. Kutup atama yöntemi ile kontrol sistemi tasarımı. Kontrol sistemlerinin yapısal analizi ve durum hesaplayıcılar. Durum hesaplayıcılarla durum geri beslemeli kontrol sistemi tasarımı.

 

EET-521 Sıkıştırıcı Algılama           

Analog örnekleme teoremi, Shannon-Whitaker örnekleme teoremi, işaret modelleri, vektör uzayları, tabanlar (bases) ve çerçeveler, düşük boyutlu işaret modelleri, seyrek sunumlar, sıkıştırılabilir işaretler, altuzayların, algılama matrisi tasarımı, boşluk uzay şartları, RIP’i sağlayan matrisler, l1–normu, taban arayışı (Basispursuit), gürültüsüz işaret geri oluşturma, gürültülü durumlarda işaret geri oluşturma, konveks optimizasyon, lineer ve kuadratik programlama, gridy algoritması, eşleştirme arayışı, ortogonal eşleştirme arayışı, sıkıştırıcı algılama eşleştirme arayışı.

 

EET522 Adaptif Kontrol Sistemleri    

Adaptif kontrol problemi. Sistem tanılama problemi ve dinamik sistemlerin gerçek zamanlı parametre tahmini. Deterministik öz uyarlamalı regülatörler; doğrudan ve dolaylı öz uyarlamalı regülatör tasarımı. Model referans adaptif kontrol sistemleri, analiz ve tasarımı. Adaptif durum hesaplayıcılar. Adaptif kontrol sistemlerinin Liapunov kararlılık analizi. Kontrolör kazançlarının otomatik ayarlanması ve kazanç programlama.

 

EET-523 Yapay Sinir Ağları ile Sistem Kontrolü                                                                      

Doğrusal olmayan dinamik sistemlerde tanılama ve kontrol problemi. Doğrusal olmayan sistemlerin kontrolünde Yapay Sinir Ağları (YSA) ve önemi. Dinamik yapay sinir ağı yapıları; ileri beslemeli zaman gecikmeli ve çıkıştan geri beslemeli dinamik ağlar. Orta katmandan geri beslemeli ağlar ve Elman ağı. Dinamik geriye yayılım algoritmaları. Dinamik YSA uygulamaları; zaman serilerinin tahmini ve doğrusal olmayan sistemlerin tanılanması. YSA ile doğrudan, dolaylı, model referans, tahmini kontrol. Genetik -Yapay Sinir Ağı (GA-YSA) ve kontrol uygulamaları.

 

EET-524 Yapay Sinir Ağları                                                                                                 

Biyolojik sinir sistemi ve yapay hücre modelleri. Yapay Sinir Ağlarında (YSA) öğrenme; hata düzeltme, Hebbian, Yarışmacı öğrenme. Algılayıcı YSA ve sınıflandırma problemlerine uygulanışı. YSA ile doğrusal sistem tanılama problemi. En küçük kareler yöntemi ile doğrusal YSA’ nın eğitimi. Eğim düşme algoritması. Katmanlı ileri beslemeli YSA’ larının yapısal özellikleri. Katmalı ağlarda türev tabanlı geriye yayılım öğrenme algoritmaları; Geriye yayılım, Newton, Levenberg-Marguart ve Eşlenik Eğim yöntemleri.  Radyal tabanlı fonksiyon ağları, eğitimi ve çeşitli uygulamaları. Kendiliğinden organizeli Yapay Sinir Ağları ve eğitim algoritmaları.

 

EET-525 Sinirsel Bulanık Kontrol                              

Sinirsel bulanık sistemlerin yapısı. Öğrenme algoritmaları. Sinirsel bulanık modelleme. Uyarlamalı ağlar için hücre fonksiyonlar, bulanık üyelik fonksiyonları. Uyarlamalı öğrenme yönteminin analizi. Sinirsel bulanık sistemler ile sistem tanılama.  Veri kümeleme algoritmaları: K-ortalama kümeleme, bulanık C-ortalama kümelenme. Kural tabanlı yapısal sistem tanılama. Sinirsel bulanık kontrol ve geri beslemeli kontrol. Zamanda geriye yayılım ve gerçek zamanlı öğrenme algoritmaları. Zorlamalı öğrenme. Genetik algoritma ve genetik öğrenme. Sinirsel bulanık kontrol uygulamaları.

 

EET-526 Dayanıklı Kontrol Sistemleri                         

Hilbert uzayları, H2 ve H¥  uzayları, L2 ve H2 normlarının hesabı, L¥ ve H¥ normlarının hesabı, iç kararlılık, performans şartları ve sınırlamaları, geri besleme özellikleri, ağırlıklı H2 ve H¥ performansları, ağılık fonksiyonlarının seçimi, analitik sınırlamalar, belirsizlik ve dayanıklılık, model belirsizliği, küçük kazanç teoremi, dayanıklı performans, H2 optimal kontrol, standart LQR problemi, genişletilmiş LQR problemi, LQR’ nin garantili kararlılık sınırları, Standart H2 problemi, H2 denetleyicilerinin kararlılık sınırları, H¥ kontrol, basitleştirilmiş H¥ kontrol problemi, en uygunluk ve sınırlama davranışları, en uygun denetleyici kavramı, genel H¥ çözümü, H2 ve H¥ integral kontrolü, H¥ filtreleme, H¥ denetleyicilerin indirgenmesi.

 

EET-527 Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemleri                         

Doğrusal olmayan sistem davranışları, doğrusal olmayan sistemlerin faz düzlemi analizi, Lyapunov teorisinin temelleri, doğrusal olmayan sistemler ve denge noktaları, kararlılık kavramı, doğrusallaştırma ve bölgesel kararlılık, Lyapunov’un  direk metodu ve bu metodla kontrol sistem analizi ve tasarımı, doğrusal olmayan sistemlerin tanımlama fonksiyonu yaklaşımı ile analizi, doğrusal olmayan kontrol sistemlerinin tasarımı, geri besleme doğrusallaştırması, kayma mod kontrolü, temel uyarlamalı kontrol sistemleri, parametre kestirimleri, çok girişli doğrusal olmayan kontrol sistemleri.

 

EET-528 Sayısal Kontrol Sistemleri                            

Ayrık zaman sistemler, modelleri ve analiz yöntemleri. Ayrık zaman sistemlerin analizi. Kontrol edilebilirlik ve gözlenebilirlik. Temel kapalı çevrimlerin analizi. Bozucu giriş modelleri; deterministik ve stokastik bozucu modeller. Ayrık kontrol sistemi tasarımında kritik problemler. Sayısal kontrolör tasarımı. Frekans cevabı ile tasarım yöntemi. Ayrık zaman durum uzay analizi ve tasarımı; durum geri besleme, çıkış geri besleme, durum gözleyiciler. Kutup atama yöntemi ile ayrık zaman kontrol sistemi tasarımı. Sayısal kontrolörleri gerçekleme problemleri.  

 

EET-529 Güç Elektroniği Devrelerinin Analiz ve Tasarımı                                          

DC kıyıcı devrelerin tasarımı ve DC motor sürücü devrelerinin analizi. Eviriciler ve AC motor sürücü devrelerinin analizi. Darbe genişlik modülasyonu anahtarlama yöntemleri; akım kontrolü ve harmonik giderme.

 

EET-530 Algılayıcılar ve Aktüatörler                                                                             

Elektromekanik aktüatörler; Optik, sıcaklık, basınç/kuvvet, konum, hız, ses, yer-değiştirme algılayıcı ve aktüatörleri; Analog algılayıcılar; Dijital algılayıcılar; İşaretler ve işaret işleme sistemleri. Piezoelektrik, kapasitif, indüktif/diferansiyel algılayıcılar; Hall-etkili algılayıcılar. Tümleşik devre algılayıcıları.

 

EET-531 Elektrik-Elektronik Ölçme Teknikleri            

Temel tanımlar ve ölçme hataları. Hataların dağılımı ve birleştirilmesi. Ölçme aletleri, ölçme aletlerinin yapısı, özellikleri ve çalışma esasları. Güç katsayısı ve frekansın ölçülmesi. Manyetik büyüklüklerin ölçülmesi. Lissajous eğrileriyle frekans ve faz ölçülmesi. Analog-sayısal ölçme sistemleri A/D ve D/A dönüştürücüler Analog-sayısal sistemlerde hataların düzeltilmesi. Analog-sayısal lineerleştirme prensipleri

 

EET-532 Mühendislik Sistemlerinin Dinamiği                

Fiziksel sistemlerin matematiksel modelleri ve sistem dinamiği. Doğrusal ve doğrusal olmayan sistemler, doğrusal olmayan sistemlerin doğrusallaştırılması, zamanla değişen ve doğrusal olmayan sistemler. Sistem elemanları ve benzerlik; Elektriksel sistem elemanları, mekaniksel sistem elemanları, akışkan sistem elemanları, ısıl sistem elemanları, öteleme yapan sistemler, Dönme yapan sistemler, dişli takım içeren dönel sistemler, Akışkan sistemler, basınç sistemleri, ısıl sistemler, Elektromekaniksel sistemler.

 

EET-533 Mikroişlemci Temelli Sistem Tasarımı               

Mikroişlemci temelli sistemlere giriş. Mikrodenetleyiciler. Bellek ve yol arayüzleri. Tek ve çok işlemcili uygulamalar. Gerçek zamanlı sistem tasarımı. Mikroişlemci temelli ölçme ve kontrol sistemleri tasarımı.

 

EET-534 Sistemler ve İşaret İşleme                      

Hızlı Fourier dönüşümü. Periyodik ve periyodik olmayan işaretlerle sistem analizi. Analog süzgeç tasarımı. Ayrık zamanlı işaretler ve sistemler. Örnekleme teoremi, Z dönüşümü. Ayrık zamanda hızlı Fourier dönüşümü ve harmonik analizi. Sayısal filtre tasarımı gerçekleştirilmesi.

 

EET-535 Filtre Teorisi ve Uygulamaları                             

Lineer cebire kısa bir bakış, Temel kavramlar, Lineer optimal filtreleme, Lineer adaptif filtreleme, Lineer olmayan adaptif fltreleme, Mühendislik uygulamaları.

 

EET-536 Sürücü Sistemlerin Modellenmesi                     

Doğru akım ve alternatif akım motorunun sürücü sistemlerinin, açık çevrim ve kapalı çevrim hız/konum kontrol modellerinin elde edilmesi. Sürücü modellerinin bilgisayarla analiz yöntemleri ve benzetimi.

 

EET-537 Sürücü Sistemlerinin Algılayıcısız Kontrolü                      

Algılayıcısız vektör kontrolü ve hız/konum kestirim yöntemleri, durum denklemlerinden hız kestirimi, Luenberger gözetleyicisi, Kalman filtreler ve kayma kipli gözetleyiciler. Trapezoidal ve sinüsoidal akı dağılımlı sabit mıknatıslı senkron motorlarda hız/konum algılama yöntemleri. Algılayıcısız kontrol sistemlerinin benzetimi.

 

EET-538 Filtre Tasarımı ve Algoritma Geliştirme                                           

İşaretler ve Sistemlerin teori ve uygulamaları, MATLAB tabanlı programlama ve program geliştirme, Algoritma geliştirme, Türeve dayalı ve evrimsel tabanlı algoritmaların geliştirilmesi, Performanslarının artırılması ve Mühendislik problemlerine uygulanması.

 

EET-539 Donanım Tanımlama Dilleri                                            

Donanım tanımlama dilleri, bu dillere ait temel kavramlar ve sistem tasarımında izlenecek adımlar. Donanım tanımlama dilinin temel bileşenleri, veri tipleri, ardışıl ve paralel ifadeleri. Temel modelleme yapıları, alt yordamlar, paketler ve kullanımları. Temel dil yapıları kullanılarak lojik devrelerin tasarımı.

 

EET-540 Güç Dönüştürücülerin Dinamiği ve Kontrolü                     

Eşdeğer devre modeli, Durum uzayı ortalaması modeli, Kanonik eşdeğer devre modeli, Darbe genişlik modülatörü modeli, Dönüştürücü transfer fonksiyonları ve analizi, Denetleyici tasarımı, Kararlılık, Lead, Lag ve PID denetleyici tasarımı, Akım programlı kontrol modelleri ve analizi. Tasarım örnekleri

 

EET-541 İleri Sayısal Tasarım                                                                          

Programlanabilir mantık devreleri ile sayısal tasarım, sentezleme, tasarım benzetimi, tasarım doğrulama. VLSI entegrelerin tasarım ve benzetim yöntemiyle oluşturulması, sayısal sistemlerin entegre devre olarak gerçekleştirilmesi.

 

EET-542 Optoelektronik Devreler                                                                              

Yarı iletken optik elemanların özellikleri, band yapıları, optik soğurma, yarı iletken elemanların doğrusal olmayan optik özellikleri, optoelektronik devreler, laserler, işletim prensipleri, yapıları ve özellikleri. Fotodetektörlerin yapıları ve prensibleri. Güneş hücreleri.

 

EET-543 Düşük Gerilimli Analog Tümdevre Tasarımı                                                                            

Neden düşük gerilimi analog tümdevreler? MOSFET ve BJT'de düşük gerilim sınırlamaları. Düşük gerilimli işlemsel kuvvetlendiriciler için sabit gm'li beslemeden beslemeye giriş katları. Düşük gerilimli işlemsel kuvvetlendiriciler için beslemeden beslemeye çıkış katları. Düşük gerilimli çok katlı işlemsel kuvvetlendiricilerin kompanzasyonu. Düşük gerilimli akım aynaları, geçiş iletkenliği devreleri, analog çarpıcılar. Düşük gerilimli analog tasarım için akım-modu teknikleri. Diğer düşük gerilim tasarım teknikleri (diferansiyel yaklaşım, log-domain süzgeçler, vs.).

 

EET-544 Çok Seviyeli İnverterler ve Modülasyon Teknikleri                                    

Çok seviyeli inverter teknolojisi ve topolojileri. Çok seviyeli taşıyıcı ve uzay vektör temelli modülasyon teknikleri. Farklı inverter topolojilerine modulasyon tekniklerinin uygulanışı. Çok seviyeli  inverterlerde harmonik analizi ve seçilen harmoniklerin eliminasyonu. İnverter sistemlerinin modellenmesi. Bilgisayar simülasyonları.

 

EET-545 Anahtarlamalı Güç Kaynaklarının Analiz ve Tasarımı                                         

Anahtarlamalı güç kaynaklarının genel özellikleri. Anahtarlamalı güç kaynaklarının karşılaştırılması. Anahtarlamalı güç kaynaklarının geçici-durum ve sürekli-durum eşdeğer devre modellemesi. Endüktans, kondansatör, transformatör seçimleri ve değerlerinin hesabı.  Anahtarlamalı güç kaynaklarında kayıplar. Örnek bir anahtarlamalı güç kaynağı analizi, devrenin kontrol yönteminin belirlenmesi, benzetiminin gerçekleştirilmesi ve tasarlanması. 

 

EET-546 Veri Sıkıştırma                                                                                      

Veri sıkıştırma ve kaynak kodlamaya giriş. Blok kodlama. Huffman ve aritmetik kodlama. Sözcük tabanlı kodlama. Sayıl niceleme. Vektör niceleme. Öngörücü kodlama. Dönüşüm, alt bant ve dalgacık tabanlı kodlama. Görüntü, ses, video ve bilgisayar grafiği sıkıştırma yöntemlerinin uygulamaları.

 

EET-547 Devreler ve Sistemler Teorisi                                                                

Devre ve sistemlerin sınıflandırılması. Doğrusal ve doğrusal olmayan sistemler; Analog ve dijital sistemler, Doğrusal ve doğrusal olmayan devre elemanların matematiksel modelleri. Devre ve sistem denklemlerinin elde edilmesi. Devre ve sistemlerin zaman domeninde, s-domeninde ve z-domeninde analizleri. Analog devreler ve sistemler, diferansiyel denklemleri. Sayısal devreler ve sistemler, fark denklemleri. Durum denklemlerinin sayısal çözümlemeleri.

 

EET–548 İleri Elektrik Makinaları-I                                                                                                    

Elektrik makinalarında manyetik alan problemleri; Biot-Savart, Faraday, Lorentz kuvvet ve Lenz Yasaları; Manyetik kuplaj ve elektromekanik enerji dönüşümü prensipleri; Elektromekanik sistemlerde e.m.k, kuvvet ve moment; Kuvvet ve moment hesaplamaları; Elektromekanik sistemlerin modellenmesi;  Elektrik makinalarının temel çalışma esasları; Dört-Bölge çalışması; DC/AC motor  karakteristikleri; Elektrik makinalarının mekaniksel dinamik denklemi; Yük karakteristikleri; Motor-yük sürücü sisteminin kararlılık analizi; Sayısal hesaplamalar; PWM konvertörden beslenen DC motor sürücü sistemleri ve kontrolü.

 

EET–549 İleri Elektrik Makinaları-II                                                                                                 

Clarke ve Park dönüşümleri; AC makinaların d-q modellemesi; AC Makine dinamik denklemleri; V/f kontrol; Makinalarda geçici ve sürekli durum analizi; AC makinaların vektör kontrolü,. AC makinaların geçici rejim analizleri; AC makine üzerinde paket program uygulamaları; SPWM/SVPWM invertörlü AC sürücü sistemleri.

 

EET–550 Özel Amaçlı Elektrik Motorları                                                                                     

Elektrik makinalarının sınıflandırılması; Özel elektrik motorlarının kullanıldığı yerler;  Motor seçimi kriterleri; Daimi mıknatıs malzemeleri ve kullanım alanları; Daimi mıknatıs uyartımlı doğru akım ve senkron motorların yapısı, çalışma esasları; Eşdeğer devreler; Adım motorları: sınıflandırılması, yapıları, kontrol ilkeleri ve sürücü devreleri; Özel elektrik makinalarının değişken gerilim ve değişken frekans altında davranışı; Fırçasız doğru akım motorları; Anahtarlamalı relüktans motorlar, DC-AC servo motorlar ve özellikleri; Histerezis motorlar; Lineer indüksiyon motorları.

 

EET–551 İleri Elektrik Santralleri-I                                                                                         

Hidroelektrik ve termik santrallerin çalışma prensipleri. Bu santrallerde kullanılan türbinlerin seçilmesi, enerjinin elde edilmesi ve elektrik dağıtım şebekesine verilmesi konularının incelenmesi. Rüzgar enerjisinin özellikleri, rüzgar türbinleri, uygun generatör seçiminde aranan özellikler, akülü enerji depolama sistemleri, gerilim ve frekans kararlılığı, elektrik dağıtım şebekeleri ile uyum, hibrit sistemler.

 

EET–552 İleri Elektrik Santralleri-II                                                                                                              

Nükleer santrallerin çalışma prensipleri. Nükleer santrallerde kullanılan yakıt türlerinin ve bu santrallerden elde edilen yakıt atıklarının saklanma biçimlerinin incelenmesi. Yenilenebilir enerji kaynakları ve yakıt hücrelerinin çalışma prensipleri. Bu kaynaklardan elde edilen enerjinin depolanması ve kullanılmasına ilişkin yöntemlerin incelenmesi.

 

EET–553 Elektrik Güç Sistemleri                                                                                                                        

Elektrik güç sistemlerinin temel ilkeleri. Simetrili bileşenler. Transformatörlerin ve generatörlerin dizi devreleri. Arıza analizi, simetrik ve asimetrik kısa devre incelemeleri. Yük akışı analizi. Güç sistemlerinin geçici rejim analizi. Güç sistemlerinde harmonikler. Güç sistemlerinde koruma ve kontrol.

 

EET–554 İleri Yüksek Gerilim Tekniği                                                                                                           

Dielektrik kayıplar ve ölçülmesi. Korona kayıpları ve ölçülmesi. Yüksek gerilim izolatörlerinin potansiyel dağılımı ve kaçak kayıpları. Yüksek alternatif gerilimlerin ölçülmesi. Yüksek doğru gerilimlerin ölçülmesi. Yüksek darbe gerilimlerinin ölçülmesi. Yüksek gerilimde potansiyel ve elektrik alan dağılımlarının belirlenmesi.

 

EET–555 Elektrik Problemlerinde Sonlu Elemanlar Yöntemi                                                                       

Elektrik alan problemlerinin sınıflandırılması. İkinci dereceden kısmi diferansiyel denklemler. Sınır şartları, başlangıç ve sınır değer problemlerinin tanımı. Alan inceleme yöntemleri ve sonlu elemanlar yöntemi. Varyasyonel yaklaşım, Ritz ve Galerkin yöntemleri. İki ve üç boyutlu laplace ve poisson tipi elektrik ve manyetik alan problemlerinin sonlu elemanlar yöntemiyle çözümü. Eksenel simetrik problemlerin çözümü.

 

EET–556 Yol Aydınlatması ve Sinyalizasyon                                       

Aydınlatma çeşitleri. Ortam analizi ve etkileri. Otoyol, köprü, tünel ve kavşak aydınlatma projeleri. Rantabilite ve fizibilite hesaplarının yapılması. Yol aydınlatma projesinin hazırlanması, direk ve iletken seçimleri, gerilim düşümü hesapları, transformatör seçimi.

 

EET–557 Lineer Elektrik Makinaları                                                                 

Lineer makina teorisi. Lineer indüksiyon motorları. Lineer indüksiyon motorunun çalışma esasları. Lineer indüksiyon motorunun kuvvet hesabı, dinamik denklemleri ve çözümleri. Elektromanyetik alan çözümü. Lineer indüksiyon motorunda uç etkileri.

 

EET-558 Güç Sistemlerinde Arıza Analizi                                                       

Per unit gösterimi,simetrili bileşenler ve dizi empedanslar, bara empedans matrisleri, bara empedans matrisleri kullanarak arızaların incelenmesi, dizi devreler, simetrik ve asimetrik arıza analizi, toprak arızaları ve faz-faz arızaları, arıza modelleme ve simülasyon.

 

EET-559 Dinamik Sistemler ve Kaos                                                   

Dinamik Sistemler ve Kaos ile ilgili temel konuların gözden geçirilmesi Bir Boyutlu Akış Dallanmalar, Dairesel Akışlar,  Doğrusal Sistemler, Faz Düzlemleri, Limit Döngüler, Kaos, Lorenz Denklemleri, Fraktallar, ,Garip Çekerler, Kaotik Çeker Uygulamaları

 

EET-560 Adaptif İşaret İşleme ve Uygulamaları                                                               

Sinyal işleme ile ilgili temel konuların gözden geçirilmesi, Deterministik ve rastgele süreçler, Uyarlanır doğrusal birleştirici, Optimal süzgeçleme problemi, LMS algoritması, Diğer uyarlanır süzgeçleme algoritmaları.

 

EET-561 Faz Kilitlemeli Sistemler                                                                                                         

Geri beslemeli sistemlere genel bakış, faz ve frekans kilitleme kavramları, fazkilitlemeli çevrim (FKÇ), çevrim analizi, kararlılık, çevrim dinamiği ve diğer karakteristikleri, işaret yakalama ve izleme, faz gürültüsü, FKÇ'lerin gürültü performansı, çevrim flitreleri, faz dedektörleri, faz/frekans dedektörleri, normal ve kristalli gerilim kontrollü osilatörler, referans osilatörler, bölücüler, sayıcılar ve ön-bölücüler, frekans sentezleme, FKÇ frekans sentezleyiciler, frekans ötelemeli çevrimler, çoklu çevrim ve kesirli-N sentezleyiciler, faz ve frekans modülasyon ve demodülasyonu, sayısal FKÇ, örnek sistemler, bilgisayarla FKÇ analizi ve tasarımı, sayısal sentezleyiciler (DDS).

 

EET-562 Uydu Haberleşme sistemleri                                                                                                     

Uydu haberleşme sistemlerinin temelleri, haberleşme linklerinin analiz ve tasarımı, frekanslar ve dalga yayılımı, temelband işaretler, modülasyon ve kodlama, haberleşme uyduları, uyduların yörüngeleri ve uydu ağları, çoklu erişim, gezgin uydu sistemleri ve mimarisi, uydu sistemlerinde yazılım teknikleri, modelleme ve benzetim, geleceğe yönelik gelişmeler ve uygulamalar, mevcut uydu sistemleri için tasarımlar, VSAT sistemleri.

 

EET-563 Elektronik Elemanların Modellenmesi                                                                 

Modelleme kavramı, Eleman Modelleri; diyot Modelleri, Bipolar Tranzistor modelleri:EM (Ebers-Moll) 1 modeli, EM2 modeli, EM3 modeli, Gummel-Poon modeli, SPICE Gummel-Poon modeli, Geliştirilmiş EM modeli. JFET Modelleri: SPICE JFET modeli, yüksek doğruluklu JFET modeli, MOSFET Modelleri: SPICE 1. düz ey, 2. düzey, 3. düzey, 4. düz ey MOS modelleri. Yüksek doğruluklu MOSFET modeli. İşlemsel kuvvetlendirici. Model parametrelerinin ölçülmesi.

 

EET-564 İleri Analog Tümdevre Tasarımı                                                                           

MOS tranzistoru karakterize eden temel bağıntılar. Diyot bağlı NMOS tranzistor, NMOS akım aynaları,  Referans gerilimi üreteçleri. MOS ve CMOS işlemsel kuvvetlendiriciler. CMOS geçiş iletkenliği kuvvetlendiricisi, OTA: CMOS OTA tasarımı, basit OTA yapısı, Miller OTA, simetrik CMOS OTA yapısı. CMOS akım taşıyıcı. MOS analog çarpma devreleri. MOS osilatör devreleri: s-C osilatörleri, MOS dolup-boşalmalı osilatörler, CMOS OTA-C osilatörler, akım taşıyıcı RC osilatörleri. Analog işaret işleme: s-C süzgeçleri, CMOS OTA-C aktif süzgeçleri, akım taşıyıcı ile gerçekleştirilen aktif süzgeç yapıları.

 

EET-565 Yenilenebilir Enerji Üretim Sistemleri                                                                                       

Fotovoltaik etkinin tanımı, güneş enerji pilinin eşdeğer devresi. Silikon güneş pillerin elektriksel karakteristikleri, ince film güneş pilleri, güneş enerji pillerinin optimizasyonu, güneş aynası malzemeleri Şebekeye bağlı veya bağlı olmayan fotovoltaj sistemler.  Enerji kaynakları, güneş enerjisi; güneş açıları, güneş enerjisi ışınım şiddeti, ölçülmesi ve değerlendirilmesi. Güneş kollektörleri, güneş santralleri, güneş enerjisinin ısıtma ve soğutmada kullanılması.  Hidrojen enerjisi; hidrojen enerji sistemi, hidrojen enerji üretimi yöntemleri, hidrojenin kullanım alanları. Enerji kaynakları, jeotermal enerji; Jeotermal akışkandan elektrik enerjisi üretiminde yararlanma, Türkiye’de jeotermal enerji potansiyeli, rüzgar enerjisi; rüzgar enerjisinden yararlanma, rüzgar santralleri

 

EET-566 Rüzgar Kaynaklı Elektrik Enerjisi Üretim Teknolojileri                                                     

Rüzgar enerjisinin karakteristik özelliklerinin belirlenmesi. Enerji yoğunluğu ve birim alanda hareket enerjisine dönüşebilecek en yüksek teorik sınırın belirlenmesi. Yatay ve düşey pervanelerin özellikleri. Pervanelerdeki uç hızı ve uç hızın enerji üretimine etkisi ve rüzgar karakterine bağlı olarak pervane uç hızının belirlenmesi. Rüzgar enerjisi üretim yerlerinin seçimindeki kriterler, coğrafi yapı etkileri, yerleşim düzenleri. Maksimum güç transfer algoritmaları.

 

EET-567 Fotovoltaik Enerji Dönüşümü ve Uygulamaları                                                                      

Işık absorsiyonu, band aralığı, fotogerilim, pn eklemi, süreklilik ve iletim denklemleri, verimi etkileyen unsurlar, tek kristal, çok kristal, amorf ve diğer ince film hücreler, kristal tip ve ince film hücre teknolojileri, ışık yoğunlaştırıcıları, modül özellikleri, seri/paralel bağlantılar, kısmi gölgelenme. Güneş ışınımı, atmosfer dış ışınımın hesaplanması, ışınım tahmin yöntemleri, fotovoltaik sistem ve yapısal elemanları, güneş pilinin fiziksel prensipleri, eşdeğer elektriksel devresi ve elektriksel özellikleri, elektrokimyasal enerji depolayıcıları, güç şartlandırıcı sistemler, kendi kendine yeterli ve şebekeye bağlı fotovoltaik sistemler, fotovoltaik sistemlerin tasarımı.

 

EET-568 Fotovoltaik Sistemlerde Maksimum Güç İzleme Algoritmaları                                              

Fotovoltaik güneş pilin matematiksel modeli. Fotovoltaik güneş pillerinin karakteristikleri ve maksimum güç eğrileri. Maksimum gücün oluşma koşulları.Maksimum güç değerinin tespit edilmesi.Değişen günışığı ve ortam sıcaklıklarına göre maksimum gücün belirlenmesi. Maksimum güç izleme ve denetim algoritmaları. Şebeke etkileşimli ve bağımsız fotovoltaik sistemler.

 

EET-569 Elektrikli Taşıt Sistemleri                                                                                                  

Modern ulaşımın tarihçesi. Elektrikli, hibrid elektrikli ve yakıt pilli taşıtların gelişimi ve enerji depolama sistemlerinin elektrikli taşıtlardaki uygulamaları. Elektrikli taşıtların yapısı, taşıt performansı, enerji tüketimi. Hibrid elektrikli taşıtların yapısı. Yakıt pilli taşıtların yapısı. Elektrokimyasal bataryalar. Süperkapasitörler. Yüksek hızlı volanlar. Yakıt pilli taşıtlarda enerji depolama sistemi, yakıt pillerinin çalışma prensibi, yakıt pili sistem karakteristikleri, yakıt pili teknolojileri ve çeşitleri. Elektrikli ve hibrid taşıtlarda hidrojen depolama, çeşitleri, hidrojen üretimi. Hibrid taşıtlarda tahrik sistemlerinin sınıflandırılması ve değerlendirilmesi. Elektrikli taşıtlarda enerji depolama sistemlerinin karşılaştırılması.

 

EET-570 Güç Kalitesi ve Aktif Güç Filtreleri                                                                               

Güç kalitesinin tanımı ve gereksinimi. Mevcut güç kalitesi problemleri ve şebeke ve yüklere etkileri,ölçüm ve izleme. Reaktif güç ve harmonik kompanzasyon, IEEE standartları. Aktif güç filtre türlerinin sınıflandırılması, kontrol şemaları, güç devresi dizaynı. Seri, paralel ve hibrid güç filtrelerinin ayrıntılı analizi ve kompanzasyon performanslarının karşılaştırılması.

 

EET-571 Esnek AC İletim Sistemleri                                                                                               

Elektrik iletim ve dağıtım şebekeleri, Otomatik üretim ve gerilim regülasyonu uygulamaları, konvansiyonel kontrol sistemleri, modern kontrol düzenleri, kompanze edilmemiş iletim hatları, Tristör kontrollü reaktörler, SVC kontrol düzenleri, iletim sistemi gerilim ölçme düzenleri, SVC uygulamaları, Tristör kontrollü seri kompanzatör(TCSC) uygulamaları, Yük akışı kontrol düzenlerinin incelenmesi(UPFC), STATCOM uygulamaları, Esnek alternatif akım sistemlerinin performans değerlendirmesi. Dağıtım otomasyonu ve esnek kontrol; Dağıtım sistemi yük modelleri; Kesinti yönetimi; Uzun süreli kesintiler sonunda devreye alma; Kayıp analizi; Gerilim/reaktif güç yönetimi.

 

EET-572 Güç Sistemlerinde Harmonikler ve Etkileri                                                     

Tanımlar ve elektrik güç sistemlerinde enerji kalitesi, lineer ve nonlineer yükler ve sistem davranışı, matematiksel yöntemler, harmonik oluşturan elemanlar ve devreler, harmonik bağımlı modelleme ve harmonik güç akışı, matematiksel modeller, algoritmalar ve benzetim, harmonik sınıflandırılması ve harmonik standartları, harmoniklerin kondansatörler üzerindeki etkileri ve harmonikli devrelerde güç faktörünün düzeltilmesi, harmoniklerin rezonans etkisi, şebeke harmonik empedanslarının hesaplanması ve iletim hatlarının modellenmesi, harmoniklerin şebekede oluşturduğu olumsuzluklar, harmoniklerin güç sistem kararlılığı üzerine etkileri ve güç kalitesi iyileştirme yöntemleri.

 

EET-573 Bilgisayar Destekli Güç Sistemleri Analizi                                                                       

Güç sistemlerinin analizindeki tanımlar ve genel kavramlar, elektrik güç sistem elemanlarının modelleri, üç fazlı şebekelerin modellenmesi ve analizi, şebeke analiz algoritmaları, şebeke denklemleri ve şebeke modellemesi, çok-uçlu elemanlar ve şebeke modellenmesi, dal ve kiriş ekleme algoritmaları, lineer ve nonlineer cebirsel problemler ve şebeke analizi uygulamaları, kısa devre analizleri için şebeke modeli ve kısa devre analizleri, arıza analizinde sayısal yöntemler ve uygulamalara ilişkin algoritmalar, elektromagnetik geçici-durum analizi, harmonik yayılım analizi, sistem optimizasyonu ve koruma analizi.

 

EET-574 Yüksek DC Gerilim ile Güç İletimi                                                                 

AC ve DC iletimlerin karşılaştırılması. Güvenilirlik ve kullanılabilirlik maliyetlerinin karşılaştırılması, DC iletim uygulamaları. HVDC sistemlerinin türleri. HVDC dönüştürücü istasyonunun ana bileşenleri. Dönüştürücülerin analizi. Kontrol ve Koruma. Sinyallerin izlenmesi. Aşırı akım ve gerilime karşı koruma.  HVDC de son gelişmeler.

 

EET-575 İnverterler için PWM Teknikleri                                                             

İnverter çıkışının kontrol edilmesinin nedenleri. Darbe Genlik Modülasyonu (PAM), Faz Yer Değiştirme ve Darbe Genişlik Modülasyonu (PWM). Altı adımlı ve kare dalga anahtarlama teknikleri. PWM tekniklerinin üstünlüğü ve sınıflandırılması. Sinüzoidal PWM (SPWM), Doğal Örneklemeli SPWM, Düzenli örneklemeli Simetrik ve Asimetrik SPWM,Üçüncü Harmonik İlaveli SPWM, Uzay Vektör PWM, Harmonik Eliminasyon, Skalar PWM vb. PWM tekniklerinin temel prensibi ve MATLAB Uygulamaları.

 

EET-576 Kesintisiz Güç Kaynakları                                                                               

Giriş. UPS’lerin sınıflandırılması. Enerji depolama sistemleri. UPS ‘lerin paralel bağlanması. Paralel bağlı UPS lere dayandırılan mikro şebekeler ve kontrolleri.

 

EET-577 Çok Darbeli Doğrultucular                                                                            

Çok darbeli doğrultucu türlerine duyulan gereksinim. 6-darbeli diyotlu doğrultucu. Kapasitif yük. THD ve güç faktörü (PF) tanımları. Per-unit sistemler. 12, 18 ve 24-darbeli seri tip ve  ayrı-tip diyorlu doğrultucuların THD ve PF analizleri. 6-darbeli tristörlü doğrultucu. THD ve güç faktörü (PF) tanımları. 12, 18 ve 24-darbeli tristörlü doğrultucuların THD ve PF analizleri.

 

EET-578 Güç Dönüştürücülerinde Elektromanyetik Gürültü                                              

Elektromanyetik Gürültünün (EMI) tanımı ve etkileri, Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) standartları. EMI kaynağı olarak güç dönüştürücüler. Kullanılan EMI ölçümleri. EMI filtreler Elektro manyetik gürültüleri bastırmak için kullanılan PWM tekniği. Gürültü bastırmak için diğer yöntemler.

 

EET-579 Güç Elektroniğinde Yumuşak Anahtarlama Teknikleri                                    

Yumuşak anahtarlama kavramı. Yumuşak anahtarlama teknikleri ve karşılaştırılması. Bastırma hücrelerinin sınıflandırılması ve karşılaştırılması.DC-DC dönüştürücülerin sınıflandırılması ve karşılaştırılması. Kontrol kavramı. Kontrol teknikleri ve karşılaştırılması. Sıfır akımda anahtarlama (ZCS) teknikleri. Sıfır gerilimde anahtarlama (ZVS) teknikleri. Sıfır akım ve gerilimde anahtarlama (ZCS-ZVS). Sıfır akımda geçiş  (ZCT)  teknikleri.  Sıfır  gerilimde  geçiş  (ZVT) teknikleri.  Sıfır akım ve gerilimde geçiş (ZCT-ZVT) teknikleri.

 

EET-580 Güç Elektroniğinde Güç Faktörü Düzeltme Yöntemleri                      

Harmonik  akımların diğer alıcılara etkileri. Normal AC – DC  dönüştürücülerde  harmonik akımların oluşması. Harmonik  standartları. Filtreler. Giriş akımının aktif olarak şekillendirilmesi. İki yönlü AC – DC dönüştürücü. Üç fazlı akım şekillendirme devreleri. Harmonik enjeksiyonlu tek anahtarlı DCM doğrultucu. Diğer akım şekillendirme devreleri.

 

EET-581 Çok Fazlı Transformatörler                                                       

Üç fazlı transformatörler bağlantıları. Üç fazlı transformatörlerin paralel çalışması. Transformatörlerin uyartımı. Tek fazlı ve üç fazlı transformatörlerde  harmonikler.   Harmoniklerin bastırılması, kompanzasyon sargıları.  Üç  fazlı  transformatörlerin dengesiz çalışması.  Açık üçgen veya V bağlantı. Üç fazlı transformatörün değişik bağlantılar için test edilmesi.  Üç fazlı devrelerde transformatör seçimi.  Üç fazdan iki faza dönüşüm. Üç fazdan altı faza ve oniki  faza dönüşüm. Çok devreli transformatörler. Üç fazlı oto transformatörler. Transformatörlerde  ardışıl  empedanslar. Transformatörlerde geçici durumlar. Transformatörlerde aşırı gerilimlerin oluşması. Transformatörlerde oluşan mekanik kuvvetler. 

 

EET-582 AC Makinalarda Doğrudan Moment Kontrolü                                       

Alternatif akım makinalarında kontrol yöntemlerine giriş. Alternatif akım makinalarının matematiksel modelleri. Doğrudan moment kontrolu (DTC). DTC’nin fiziksel yorumu. Stator akısının tahmini. Anahtarlama tablosunun oluşturulması. Temel DTC devresi. Alan yönlendirmeli kontrol (FOC). DTC ve FOC yöntemlerinin karşılaştırılması. Simülasyon örnekleri. Gelişmiş DTC yöntemleri. Uzay vektör modülasyonu (SVM). DTC-SVM yöntemi. DTC’de moment ve akının ölü zamanlı kontrolu. DTC’de anahtarlama frekansının sabit tutulması. Gelişmiş akı tahmin yöntemleri. DTC’de algılayıcısız yöntemler. DTC’de parametre tahmin yöntemleri. Bulanık mantık ve yapay sinir ağları içeren DTC yapıları. Simülasyon örnekleri.

 

EET-583 İleri Elekromanyetik Alan Teorisi                                                 

Vektörel cebir; Koordinat sistemleri; Koordinat sistemleri arasında dönüşümler; Alan kavramları: vektörel ve skaler alanlar; Çizgisel, yüzeysel ve hacimsel integraller; Gradyen, diverjans ve rotasyonel işlemler; Coulomb Yasası; Elektriksel alanlar ve elektrik dipolü; Potansiyel ve kapasite; Gauss Yasası: elektrik akısı ve akı yoğunluğu; Poisson ve Laplace denklemleri; Sınır değer problemleri; Hareketli yükler: akım ve akım yoğunluğu; Manyetik alanlar Biot-Savart Yasası; Ampere Yasası; Manyetik akı ve akı yoğunluğu; İndüktans, Manyetik devreler ve çözümlemeleri;; Histerezis; Lorentz kuvveti;Manyetik dipol momenti; Faraday ve Lenz Yasaları; Öz ve ortak indüktans kavramları; Manyetik kuplaj; Transformatörler; Elektromanyetik dalgalar.

 

EET – 599 Yüksek Lisans Tezi

Danışmanın belirleyeceği, anabilim dalı başkanlığının ve enstitü yönetim kurulunun onaylayacağı teknik bir konuda yüksek lisans tez çalışması hazırlanır.

 

EET – 600 Doktora Tezi

Danışmanın belirleyeceği, anabilim dalı başkanlığının ve enstitü yönetim kurulunun onaylayacağı teknik bir konuda doktora tez çalışması hazırlanır.

 

EET – 601 Uzmanlık Alan Dersi

Danışmanın belirleyeceği, anabilim dalı başkanlığının ve enstitü yönetim kurulunun onaylayacağı teknik bir konuda yüksek lisans tez çalışması hazırlanır.

 

Türkçe